Organizacijos įstatai

Lietuvos alpinizmo asociacijos įstatai

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Lietuvos alpinizmo asociacija (toliau – asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
1.2. Asociacijos buveinė yra Medeinos g. 1-38, LT-06142 Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.3. Asociacijos pavadinimas – Lietuvos alpinizmo asociacija. Santykiuose su užsienio šalių asmenimis vartojamas angliškas asociacijos pavadinimo variantas – Lithuanian
Mountaineering Association.
1.4. Asociacija įsteigta neribotam laikui. Asociacijos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.
1.5. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
1.6. Asociacija pripažįsta Olimpinę chartiją ir dalyvauja Lietuvos sporto federacijų ir sąjungų veikloje.
1.7. Asociacija turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

2. Asociacijos veiklos tikslai ir rūšys

2.1. Asociacijos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.
2.2. Asociacijos veiklos tikslai yra:
2.2.1. naujų laisvalaikio ir rekreacijos koncepcijų formavimas, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo skatinimas;
2.2.2. alpinizmo, uolų laipiojimo ir ledo laipiojimo, sportinių ir pažintinių žygių kalnuose, kitų giminingų sporto šakų populiarinimas;
2.2.3. visuomenės ir alpinistų, keliautojų bei kitų panašia veikla kalnuose užsiimančių asmenų švietimas apie nelaimingus atsitikimus kalnuose bei jų prevenciją, aprūpinimas saugumo priemonėmis, gelbėjimo darbų organizavimas, saugumo reikalavimų užtikrinimas vykdant
sportinius, mokslinius, rekreacinius projektus;
2.2.4. Lietuvos vardo reprezentavimas, tarptautinių santykių užmezgimas bei plėtojimas, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose bei ekspedicijose;
2.2.5. kalnų švarinimas, aplinkosauginių projektų inicijavimas ir rėmimas;
2.2.6. sveikos gyvensenos ir aktyvaus gyvenimo būdo propagavimas;
2.2.7. alpinizmo, uolų laipiojimo ir ledo laipiojimo kelionių, sportinių žygių, mokslinių-tiriamųjų, pažintinių ekspedicijų rengimas;
2.2.8. techninių alpinizmo, uolų laipiojimo ir ledo laipiojimo, kitos panašios veiklos kalnuose pasiekimų diegimas, aprūpinimas pažangiausiu ir saugiausiu inventoriumi;
2.2.9. metodinė pagalba, praktiniai užsiėmimai ir kita pagalba pritaikant alpinizmo teikiamas galimybes bei įrangą specifinės paskirties veiklai (pavyzdžiui, aukštuminiams, gelbėjimo darbams, koviniam parengimui ir pan.);
2.2.10. Lietuvos alpinistų sportinio meistriškumo kėlimas, teorinių žinių gilinimas bei praktinių įgūdžių formavimas ir tobulinimas, organizuojant ir remiant alpinizmo mokyklas, sporto varžybas, sporto stovyklas, rengiant seminarus bei konferencijas, stažuojantis užsienyje;
2.2.11. mokymo programų, metodinės medžiagos rengimas, praktinių užsiėmimų organizavimas;
2.2.12. metodinės paramos teikimas savarankiškai besitreniruojantiems bei keliaujantiems asmenims, aprūpinimas reikalingu inventoriumi;
2.2.13. kalnų kelionių technikos ir uolų laipiojimo instruktorių rengimo bei kvalifikacijos kėlimo programų rengimas ir aprobavimas, atestavimo tvarkos nustatymas bei įgyvendinimas;
2.2.14. alpinizmo, uolų laipiojimo ir ledo laipiojimo bei kitų giminingų sporto šakų rinktinių sudarymas;
2.2.15. asociacijos narių interesų atstovavimas tarptautinėse organizacijose.
2.3. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti, įskaitant, bet neapsiribojant šiomis ekonominės veiklos rūšimis:
2.3.1. Sportinės aprangos siuvimas (14.19.20)
2.3.2. Sporto reikmenų gamyba (32.30)
2.3.3. Knygų leidyba (58.11)
2.3.4. Kita leidyba (58.19)
2.3.5. Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla (63.99)
2.3.6. Medžiagų bandymai ir analizė (71.20.20)
2.3.7. Produkcijos kokybės bandymai ir analizė (71.20.30)
2.3.8. Gaminių sertifikavimas, jų normatyvinių dokumentų reikalavimų kontrolė (71.20.70)
2.3.9. Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72.19)
2.3.10. Sporto įrangos nuoma (77.21.40)
2.3.11. Kitų turizmo priemonių nuoma (77.21.50)
2.3.12. Ekskursijų organizatorių veikla (79.12)
2.3.13. Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla (79.90)
2.3.14. Sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51)
2.3.15. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59)
2.3.16. Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla (88.10)
2.3.17. Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99)
2.3.18. Kita sportinė veikla (93.19)
2.3.19. Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29)
2.3.20. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99)
2.3.21. Fizinės gerovės užtikrinimo veikla (96.04)

3. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

3.1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos bei užsienio juridiniai bei 18 metų sulaukę
veiksnūs fiziniai asmenys, kurių veiklos tikslai neprieštarauja asociacijos tikslams. Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys.
3.2. Asociacijos garbės nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsienio fiziniai asmenys, kurie prezidiumo sprendimu pripažinti patyrusiais alpinistais, uolų ar ledo laipiotojais, keliautojais kalnuose. Garbės nariai neturi pareigos mokėti stojamojo ir nario mokesčio, taip pat neturi kitų šiuose įstatuose asociacijos nariams nustatytų pareigų.
3.3. Asociacijos narys turi visas teisės aktuose bei šiuose įstatuose nurodytas asociacijos nario teises bei pareigas.
3.4. Asociacijos narys turi tokias teises:
3.4.1. dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
3.4.2. būti išrinktu į asociacijos valdymo organus;
3.4.3. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis, asociacijos organų nustatyta tvarka ir sąlygomis, už nustatytą mokestį, jeigu toks mokestis už atitinkamas paslaugas nustatytas;
3.4.4. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka bus patvirtinta prezidiumo sprendimu;
3.4.5. bet kada išstoti iš asociacijos;
3.4.6. kitas teisės aktuose nustatytas teises.
3.5. Asociacijos narys privalo:
3.5.1. laikytis šių įstatų, visuotinio narių susirinkimo ir valdymo organų priimtų sprendimų;
3.5.2. aktyviai dalyvauti asociacijos veikloje;
3.5.3. mokėti nustatytus mokesčius;
3.5.4. saugoti, tinkamai ir tikslingai naudotis asociacijos turtu, įrengimais, inventoriumi;
3.5.5. pateikti teisingą informaciją apie save, tame tarpe kontaktinius duomenis, kuriais bus siunčiami pranešimai apie svarbius asociacijos įvykius, laiku ir tinkamai informuoti apie jų pasikeitimus (to nepadarius, nario nurodytais adresais siunčiami pranešimai bus laikomi pateiktais tinkamai).
3.6. Asociacijos buveinėje, taip pat asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.

4. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka

4.1. Stojamojo įnašo, taip pat asociacijos nario mokesčio dydis bei mokėjimo tvarka, atleidimo nuo mokesčio sąlygos bus nustatytos visuotinio asociacijos narių susirinkimo sprendimu.
4.2. Asociacijos narys – juridinis asmuo – turi teisę sumokėti stojamąjį bei narystės mokesčius ir už kitus Asociacijos narius – fizinius ar juridinius asmenis.
4.3. Asociacijos nariui išstojus ar pašalinus jį iš asociacijos, stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

5. Naujų narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos

5.1. Asmenys, pageidaujantys tapti asociacijos nariais, privalo asociacijos prezidiumui raštu arba elektroniniu paštu pateikti prašymą. Prašyme privaloma pažymėti, kad asmuo yra susipažinęs su šiais įstatais ir įsipareigoja jų laikytis.
5.2. Asociacijos narys juridinis asmuo privalo prašyme priimti į asociacijos narius nurodyti, kas atstovaus narį santykiuose su asociacija, ir vėliau nedelsiant informuoti apie nario atstovo pasikeitimą raštu arba elektroniniu paštu, nurodydamas atstovo vardą, pavardę, asmens kodą bei elektroninio pašto adresą. Nepranešimo ar nesavalaikio pranešimo pasekmės tenka nariui.
5.3. Prezidiumas prašymą išnagrinėja ir sprendimą dėl naujo nario priėmimo priima artimiausiame prezidiumo posėdyje. Sprendimas netenkinti prašymo tapti asociacijos nariu turi būti motyvuotas. Apie sprendimą asmuo informuojamas prašyme nurodytu elektroniniu paštu, o sutikimą tapti asociacijos nariu patvirtina sumokėdamas nustatyto dydžio stojamąjį mokestį bei asociacijos nario mokestį už laikotarpį iki kalendorinių metų pabaigos. Asmuo laikomas asociacijos nariu nuo visos stojamojo ir nario mokesčio už laikotarpį iki kalendorinių metų pabaigos sumos gavimo asociacijos sąskaitoje arba kasoje dienos.
5.4. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš asociacijos už:
5.4.1. elgesį, žeminantį asociacijos nario vardą;
5.4.2. šių įstatų nesilaikymą;
5.4.3. nusikaltimo padarymą, priėmus apkaltinamąjį nuosprendį;
5.4.4. nustatyto mokesčio nemokėjimą ilgiau kaip vienerius metus, jeigu nustatyta tvarka narys nėra atleistas nuo mokesčio arba mokesčio mokėjimas jam nėra atidėtas;
5.4.5. nedalyvavimą asociacijos veikloje.
5.5. Asociacijos narys šalinamas iš asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu paprasta balsų dauguma.
5.6. Asociacijos narys gali bet kada išstoti iš asociacijos, pateikęs asociacijos prezidiumui prašymą raštu arba elektroniniu paštu. Sprendimą išbraukti pageidaujantį išstoti iš asociacijos narį iš narių sąrašo priima prezidiumas.
5.7. Asmenys, turintys didelę patirtį alpinizmo bei kelionių kalnuose srityje, taip pat buvę asociacijos valdymo organų nariai, jiems sutinkant, prezidiumo sprendimu gali būti išrinkti asociacijos garbės nariais. Asociacijos garbės nariai turi visas asociacijos nariams nustatytas teises, tame tarpe
balsavimo visuotiniame narių susirinkime teisę, taip pat išskirtines teises ir privilegijas, kurias nustato visuotinis narių susirinkimas.

6. Visuotinis narių susirinkimas, jo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo
tvarka

6.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias asociacijos organas.
6.2. Visuotinis narių susirinkimas:
6.2.1. keičia asociacijos įstatus;
6.2.2. renka ir atšaukia prezidiumo narius;
6.2.3. tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą;
6.2.4. priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
6.2.5. sprendžia, ar valdymo organų nariams bus mokamas darbo užmokestis bei nustato jo dydį;
6.2.6. nustato stojamojo ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;
6.2.7. šalina iš asociacijos narius;
6.2.8. priima sprendimą dėl asociacijos buveinės pakeitimo.
6.3. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems asociacijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo išimtinei kompetencijai priklausančių klausimų.
6.4. Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo teisę turi asociacijos prezidiumas, prezidentas arba ne mažiau kaip ½ asociacijos narių.
6.5. Eilinį visuotinį asociacijos narių susirinkimą asociacijos prezidiumas privalo sušaukti ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
6.6. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi asociacijos narys ar valdymo organas.
6.7. Pranešimą apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą prezidentas privalo paskelbti Lietuvos alpinizmo asociacijos interneto konferencijoje – alpinizmo asociacija@googlegroups.com, likus ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo dienos. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi asociacijos nariai arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka.
6.8. Prie visuotinio narių susirinkimo protokolo turi būti pridedamas dalyvių sąrašas ir informacija apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą.
6.9. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, asociacijos nariams turi būti pranešta 6.7 p. nustatyta tvarka likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki šio susirinkimo.
6.10. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
6.11. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių.
6.12. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus 6.2.1 ir 6.2.4 punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkami prezidiumo nariai, priimamas paprasta balsų dauguma (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).
6.13. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams, nurodytiems 6.2.1 ir 6.2.4 punktuose, priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.
6.14. Renkant asociacijos prezidiumo narius kiekvienas asociacijos narys turi tiek balsų, kiek yra laisvų prezidiumo nario vietų. Asociacijos prezidiumo nariais išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai.
6.15. Balsavimas gali būti organizuojamas apklausos būdu raštu, jei nė vienas iš asociacijos narių dėl to neprieštarauja.
6.16. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, asociacijos prezidentas turi parengti ir ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki visuotinio narių susirinkimo išsiųsti bendruosius balsavimo biuletenius to pareikalavusiems nariams, nurodytu elektroniniu paštu arba panaudojant galinius telekomunikacijų įrenginius.
6.17. Asociacijos narys gali įgalioti kitą asociacijos narį balsuoti už jį visuotiniame narių susirinkime.
6.18. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio narių susirinkimo, turi būti šaukiamas
pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių. Apie pakartotinį asociacijos narių susirinkimą pranešama šių įstatų p. 6.7. nustatyta tvarka.

7. Asociacijos prezidiumas, asociacijos prezidentas

7.1. Asociacijos prezidiumas yra kolegialus asociacijos valdymo organas.
7.2. Prezidiumas susideda iš penkių narių. Prezidiumo veiklai vadovauja prezidentas, kurį
prezidiumas renka iš savo narių tarpo.
7.3. Prezidiumo narius 2 (dvejiems) metams renka visuotinis narių susirinkimas. Prezidiumo nariu gali būti renkamas tik asociacijos narys fizinis asmuo arba asociacijos nariui – juridiniam asmeniui – atstovaujantis fizinis asmuo. Jeigu prezidiumo nariu išrinktas asociacijos nario juridinio asmens atstovas netenka asociacijos nario atstovo įgalinimų, visuotinis narių susirinkimas renka prezidiumo narį į atsilaisvinusią vietą bendra šiuose įstatuose nurodyta
tvarka. Prezidiumo nario kadencijų skaičius neribojamas.
7.4. Darbas prezidiume vyksta prezidiumo narių posėdžių ir darbo komitetuose forma. Prezidiumo narių posėdžiai protokoluojami.
7.5. Prezidiumas:
7.5.1. kasmet iki eilinio visuotinio narių susirinkimo dienos parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui asociacijos veiklos ataskaitą;
7.5.2. šaukia visuotinius asociacijos narių susirinkimus;
7.5.3. užsiima organizacine bei finansine asociacijos veikla;
7.5.4. nustato asociacijos darbuotojų pareigybių sąrašą;
7.5.5. renka ir atšaukia asociacijos prezidentą;
7.5.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
7.5.7. priima sprendimą asociacijai įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams;
7.5.8. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, skiria vadovus ir tvirtina jų nuostatus;
7.5.9. nagrinėja asmenų, pageidaujančių tapti asociacijos nariais bei išstoti iš asociacijos, prašymus;
7.5.10. siūlo patyrusiems alpinistams bei kalnų keliautojams bei asociacijos buvusiems valdymo organų nariams tapti asociacijos garbės nariais;
7.5.11. nustato metinį asociacijos išlaidų biudžetą, kurio ribose asociacijos prezidentas gali disponuoti asociacijos lėšomis savarankiškai;
7.5.12. pritaria asociacijos prezidento sandoriams, viršijantiems nustatytą metinį biudžetą ar kitus prezidiumo nustatytus kriterijus.
7.6. Prezidiumo posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 prezidiumo narių.
7.7. Prezidiumo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia prezidento balsas. Jei prezidentas nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu.
7.8. Balsavimui prezidiumo posėdyje mutatis mutandis taikomos šių įstatų 6.15-6.16 punktuose išdėstytos nuostatos.
7.9. Prezidiumo narys gali įgalioti kitą prezidiumo narį balsuoti už jį asociacijos prezidiume.
7.10. Prie prezidiumo veikia komitetai, kurie laikotarpiu tarp prezidiumo posėdžių organizuoja atskirų sričių asociacijos veiklą siekiant šiuose įstatuose nurodytų tikslų.
7.11. Komitetų skaičių, jų veiklos sritis nustato, taip pat komitetų narius renka prezidiumas. Komitetų nariais gali būti renkami ir asociacijos nariai, kurie nėra prezidiumo nariai, taip pat asmenys, kurie atstovauja tam pačiam asociacijos nariui juridiniam asmeniui, kurio atstovas yra išrinktas į prezidiumą.
7.12. Asociacijos prezidentas yra vienasmenis asociacijos valdymo organas.
7.13. Asociacijos prezidentu ir finansininku negali būti tas pats asmuo.
7.14. Asociacijos prezidentas veikia asociacijos vardu santykiuose su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius asociacijos vardu.
7.15. Asociacijos prezidentas:
7.15.1. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato atlyginimo dydį prezidiumo patvirtinto metinio biudžeto ribose, skatina darbuotojus ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
7.15.2. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
7.15.3. teikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui;
7.15.4. rengia asociacijos narių sąrašus;
7.15.5. turi teisę sušaukti visuotinį asociacijos narių susirinkimą;
7.15.6. asociacijos narių pageidavimu, prezidiumo nustatyta tvarka pateikia jiems susipažinti asociacijos dokumentus bei suteikia turimą informaciją apie asociacijos veiklą;
7.15.7. saugo asociacijos apvalųjį antspaudą bei dokumentus.
7.16. Prezidiumo narys gali būti atstatydintas arba atsistatydinti iš pareigų nesibaigus kadencijai apie tai raštu įspėjęs Prezidiumą ir Prezidentą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Tokiu atveju turi būti nedelsiant šaukiamas neeilinis Visuotinis narių susirinkimas naujam
Prezidiumo nariui išrinkti.
7.17. Prezidentas gali atsistatydinti iš pareigų pateikęs raštišką pranešimą Prezidiumui ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Tokiu atveju jis lieka Prezidiumo nariu ir nedelsiant sušauktame Prezidiumo posėdyje turi būti išrinktas naujas Prezidentas. Jeigu prezidentas pateikia prašymą atsistatydinti ir iš prezidiumo, turi būti nedelsiant šaukiamas neeilinis visuotinis narių susirinkimas naujo prezidiumo nario rinkimams, o nedelsiant sušauktame
prezidiumo posėdyje turi būti išrinktas naujas prezidentas.
7.18. Prezidentą, kaip prezidiumo narį, Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti ir nesibaigus kadencijai. Tokiu atveju turi būti nedelsiant šaukiamas neeilinis susirinkimas naujo prezidiumo nario rinkimams, o nedelsiant sušauktame prezidiumo posėdyje turi būti išrinktas naujas prezidentas.
7.19. Prezidentą, ir nesibaigus kadencijai, gali atšaukti prezidiumas. Tokiu atveju (jei Visuotinis narių susirinkimas tuo pačiu nekelia ir jo, kaip prezidiumo nario atšaukimo klausimo), jis lieka prezidiumo nariu, o nedelsiant sušauktame prezidiumo posėdyje turi būti išrinktas naujas
prezidentas.

8. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija

8.1. Už asociacijos viešos informacijos paskelbimą yra atsakingas asociacijos prezidentas.
8.2. Asociacijos nariams vieša informacija skelbiama Lietuvos alpinizmo asociacijos interneto konferencijoje - alpinizmo-asociacija@googlegroups.com.
8.3. Teisės aktų nustatytais atvejais skelbiant asociacijos pranešimus viešai, jie skelbiami
laikraštyje „Lietuvos aidas“.

9. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

9.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse teisės aktų bei šiuose įstatuose nustatyta tvarka.

10. Asociacijos įstatų keitimo tvarka

10.1. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
10.2. Pakeistus asociacijos įstatus pasirašo asociacijos prezidentas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
10.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Asociacija juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).
11. Lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat asociacijos veiklos kontrolės tvarka
11.1. Asociacijos lėšas sudaro:
11.1.1. stojamieji ir narių mokesčiai;
11.1.2. fizinių ar juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos;
11.1.3. tarptautinių organizacijų neatlygintinai perduotos lėšos;
11.1.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas asociacijos lėšas;
11.1.5. skolinto kapitalo lėšos;
11.1.6. kitos teisėtai gautos lėšos.
11.2. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus.
11.3. Perleidžiant turtą, asociacijai būtina laikytis Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo numatytų apribojimų.
11.4. Asociacijos lėšos ir pajamos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
11.5. Paramos teikėjai turi teisę kontroliuoti, kaip buvo panaudotos lėšos ir turtas, perduoti asociacijai kaip parama.
11.6. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja valstybinė mokesčių inspekcija, kiek tai susiję su mokesčių mokėjimu.
11.7. Eilinis visuotinis asociacijos narių susirinkimas, tvirtindamas metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą, sprendimu įvertina praėjusių finansinių metų asociacijos veiklą bei valdymo organų darbą.

Pakeisti asociacijos įstatai pasirašyti 2010 m. gegužės mėn. 31 d.

Asociacijos prezidentas
Saulius Barauskas
A.V.

Įstatus taip pat rasite čia PDF formatu: http://www.alpinist.lt/anketa/laa_istatai.pdf