2019 m. lapkričio 2 d., šeštadienį, Kipro mieste Larnakoje vyko Tarptautinės alpinizmo federacijos (UIAA – International Climbing and Mountaineering Federation) generalinė asamblėja. Po ilgos pertraukos joje atstovauta ir Lietuvos alpinizmo asociacija (LAA). Šiais metais iš esmės atnaujintas bendravimas su UIAA vadovybe ir administracija pasiteisino su kaupu – Lietuvos alpinistai patvirtinti UIAA komisijų nariais, mažesnį narių skaičių turinčioms organizacijoms ženkliai sumažinti mokesčiai, jos pakviestos aktyviau įsitraukti į UIAA projektus ir pasauliniu mastu įgyvendinamas iniciatyvas.

Kas ta UIAA ir ką ji veikia?

UIAA yra seniausia ir didžiausia tarptautinė organizacija pasaulyje, nuo 1932 m. vienijanti ir atstovaujanti alpinistų organizacijų interesus tarptautiniu lygmeniu. Šiuo metu federacija vienija apie 90 organizacijų iš daugiau nei 60 valstybių. Šiose organizacijose kartu sudėjus – daugiau nei 3,2 milijono narių.  Generalinė asamblėja – svarbiausias kasmetinis UIAA renginys, į kurį suvažiuoja daugelio šalių atstovai, priimami svarbiausi strateginiai sprendimai, tvirtinamas biudžetas, teikiami metiniai apdovanojimai.

UIAA generalinėje asamblėjoje taip pat ketveriems metams renkama federacijos vadovybė: Valdybos komitetas (UIAA Management Commitee) ir Vykdomoji taryba (UIAA Executive Board), kuriai vadovauja prezidentas. Tačiau bene daugiausiai veiklos vyksta nuolat veikiančiose aštuoniuose UIAA komisijose (Access, Anti-Doping, Ice Climbing, Medical, Mountaineering, Mountain Protection, Safety, Youth), į kurias UIAA narės gali siūlyti savo atstovus. Jų nariai taip pat tvirtinami ketverių metų kadencijai, kuri gali būti dar ir pratęsta du kartus. Papildomai sudaromos darbo grupės. Nuolatinius administracinius darbus atlieka UIAA biuras (UIAA Office), kuris yra įsikūręs Berne, Šveicarijoje. Kiekviena valstybė turi teisę turėti po vieną nacionaliniu mastu veikiantį narį – organizaciją, kuri turi pilnas teises (Full Member). Jei iš tos pačios šalies priimama antra ir daugiau organizacijų, joms suteikiamas asocijuotų narių statusas (Associate Members). Taip taip yra nariai stebėtojai (Observer Members), garbės nariai (Honorary Members) ir išskirtines UIAA pavestas funkcijas atliekantys nariai (Unit Members).

Lietuvos narystės UIAA istorija 

Lietuvos narystė UIAA yra istoriškai reikšminga šalies alpinistams. 1990 m. Lietuvai vos paskelbus nepriklausomybę, tuometinis Lietuvos alpinizmo federacijos prezidentas Vilius Šaduikis pasirūpino, kad ir federacija galėtų veikti nepriklausomai nuo Sovietų Sąjungos. 1991 m. rugsėjo 6 d. Sovietų Sąjunga pripažino Lietuvos nepriklausomybę,  o vos po kelių savaičių – rugsėjo 28 d. Budapešte vykusios UIAA generalinės asamblėjos metu Lietuvos alpinizmo federacija buvo priimta į narius ir tapo pirmąja šalies sporto federacija, gavusia tokį tarptautinį pripažinimą. 1996 m. įkūrus alpinistus vienijančią asociaciją, ji pratęsė Lietuvos narystę UIAA . 1997 m. spalio 2-5 d. tuometinis asociacijos prezidentas Vladas Vitkauskas dalyvavo generalinėje asamblėjoje, kuri vyko Kranjska Gora, Slovėnijoje. Dar kartą Lietuvos narystė UIAA buvo atnaujinta nuo 2015 m. pradžios – tuomet jau prezidento Sauliaus Damulevičiaus iniciatyva ir nenutrūkstamai tęsiasi iki šiolei. Tačiau oficialiai ir viešai UIAA pripažįsta ir pristato Lietuvos narystę nuo 1991 m. ir neakcentuoja šiame laikotarpyje buvusių pertraukų.

Nuo 2019 m. pradžios LAA prezidiumas suaktyvino bendravimą su UIAA. Metų pradžioje buvo pateikti asociacijos duomenys ir statistika pagal UIAA reikalavimus (Annual UIAA Member Association Survey), atnaujinta informacija apie Lietuvą UIAA tinklalapyje, pradėtas susirašinėjimas su UIAA biuru, parengti ir išsiųsti 5 formalūs raštai dėl LAA narystės, mokesčių, statuso keitimo galimybių. 2019 m. gegužės mėn. UIAA patvirtino du LAA pasiūlytus kandidatus į komisijas (Medicinos ir Jaunimo reikalų). Kastė Mateikaitė pirmoji išvyko į Medicinos komisijos susirinkimą, kuris šių metų lapkričio mėnesį rengiamas Italijoje.

Šių metų rugpjūčio – spalio mėn. LAA sumokėjo UIAA narystės mokesčius už 2017-2018 metus, dėl 2019 m.  parengė argumentuotą prašymą ir reikalingus dokumentus, kad šių metų mokestis būtų kompensuotas iš UIAA Solidarumo fondo, t.y. kitų asociacijų sumokėtų lėšų, ir parengė prašymą laikinai keisti narystės statusą į stebėtojo atsisakant balsavimo teisės nuo 2020 m. pradžios. Tačiau šių sprendimų iš esmės neprireikė. Matydama LAA pastangas, UIAA Generalinė asamblėja nusprendė netaikyti mokesčio kelioms valstybėms, įskaitant ir Lietuvai, už 2019 metus, o nuo kitų metų pradžios iš esmės keisti UIAA mokesčių sistemą, kad federacijos veikloje galėtų dalyvauti daugiau mažų valstybių. Priėmus tokį nutarimą, Lietuva įgavo balsavimo teisę tolesniems asamblėjos sprendimams, pasikeitė kvorumas, lydint aplodismentams Lietuvos  atstovui viešai įteikti balsavimo biuleteniai. Šita situacija atkreipė visų dalyvių dėmesį į Lietuvą, kuris vėliau neišblėso iki pat asamblėjos pabaigos. Kad LAA palankūs nutarimai būtų priimti bene labiausiai prisidėjo UIAA generalinis sekretorius Peter Muir iš Kanados, su kuriuo susirašinėjome pastaruoju metu.

Iki šių metų UIAA nariai buvo suskirstyti į grupes pagal individualių narių skaičių. Grupėms buvo nustatyti fiksuoti mokesčiai. Lietuva buvo tarp mažiausių, t.y. turinčių iki 300 narių ir turėjo mokėti 1300 CHF (Šveicarijos frankų) kasmetinį mokestį. Nuo kitų metų įvesta mokesčio paskaičiavimo formulė, kuri įvertins konkretų narių skaičių. 300 narių turinčiai organizacijai – 1300 CHF mokestis, tuo tarpu LAA – 774 CHF (jei narių skaičius 131). Toks sprendimas yra labai palankus, nes reiškia, kad nuo 2020 m. LAA galės mokėti tokio mažumo mokestį, kokio niekada nėra turėjusi iki šiolei ir tuo pačiu išsaugoti pilnas narystės teises. Palyginimui, apie 1,3 milijono narių turinčios Vokietijos alpinizmo asociacijos mokestis – 23068 CHF, apie 761 tūkst. narių turinčios Austrijos alpinizmo asociacijos mokestis – 20104 CHF. Generalinėje asamblėjoje ir Lietuvai, ir Vokietijai, ir Austrijai yra suteikiama vienodai po 1 balsą (išskyrus finansinius klausimus). Visame 2018 m. UIAA biudžete pajamos sudaro apie 840 tūkst. CHF (narių mokesčiai – apie 63 %).

Kad UIAA veiklos yra aktualios ne tik „kalnų valstybėms“ labai gerai iliustruoja Beniliukso šalių aktyvus dalyvavimas. UIAA prezidentas Frits Vrijlandt (nuo 2012 m.) yra olandas, tiesa, įkopęs į visas aukščiausias žemynų viršukalnes. Belgijos alpinistų asociacijoje – beveik 17 tūkst. narių. Už Lietuvą mažiau narių turinčios Maltos alpinistų organizacijos atstovai aktyviai dalyvauja UIAA vadovybės veikloje, nuolat rengia komiteto, tarybos ar komisijų susirinkimus. Tiesa, tarp šalių atstovų buvo ir ne viena įžymybė, pvz. Lenkijos alpinistus atstovavo Piotr Pustelnik, visiems puikiai žinomas dėl įkopimų į visas 14 aukščiausių pasaulio viršukalnių, o šiuo metu aktyviai rengiantis poliarines ekspedicijas.

Svarbiausia klausimai, nagrinėti UIAA Generalinėje asamblėjoje 

Generalinės asamblėjos metu bene daugiausiai diskusijų sukėlė UIAA strateginių prioritetų svarstymas. Pristačius tris prioritetus (Mountaineering, Mountain Protection, Safety), dalis federacijų tarp jų itin pasigedo ledo laipiojimo ir iniciatyvų jaunimui. Apskritai, ledo laipiojimas buvo daugiausiai dėmesio susilaukusi asamblėjos tema. UIAA siekia išlaikyti dominuojantį vaidmenį ledo laipiojime ir ketina teikti paraiškas, kad jis taptų olimpine sporto šaka nuo  2026 m. žiemos žaidynių Milane ir Kortina d’Ampece. Bet kita vertus, nemažai asociacijų išreiškė abejones dėl pernelyg didelio dėmesio ledo laipiojimui, netgi pasiūlė griežčiau fiksuoti ribas lėšoms, kurios negali būti viršytos finansuojant sportines veiklas, kad nesportinis alpinizmas taip pat nepritrūktų UIAA dėmesio.

Vakarinės programos dalies metu buvo pristatytas „Bally“ prekinis ženklas – naujas UIAA partneris. 1953 m. Tensingas Norgėjus kopdamas į Everestą buvo apsiavęs šio gamintojo batus. Šiuo metu „Bally“ remia kalnų švarinimo ekspedicijas Himalajuose. Taip pat buvo pasidžiaugta bendradarbiavimo su „Petz“ dėka leidžiamu ir atnaujinimu alpinizmo žinynu (UIAA Summer Skills Alpine Handbook). Pastaruoju metu UIAA organizacijos narės su dideliu entuziazmu verčia šį žinyną į nacionalines kalbas bei pristato jį kaip šiuolaikinę alpinizmo bibliją. UIAA garbės nario titulas įteiktas Korėjos alpinizmo federacijos prezidentui Lee In Joeng. Pagrindinis UIAA metinis apdovanojimas „Mountain Protection Award“, kuris yra skiriamas kalnų apsaugai, šiemet atiteko šveicarų projektui „Alpine Learning Project“, kurį įgyvendinant buvo organizuotos kalnų pažinimo stovyklos mokyklinio amžiaus vaikams. Geriausiu metų laipiojimo festivaliu pripažintas „Suru Boulder Fest“ Indijoje.

Kodėl svarbu LAA būti UIAA nare? 

Lietuvos narystė UIAA – tai ne vien prestižas, nei vien logotipas ant LAA narių pažymėjimų, ne tik nuolaidos kalnų trobelėse, ir ne vien buvimas pasaulinės alpinistų bendruomenės dalimi. Tai galimybė LAA dėliotis savo veiklos prioritetus pagal pasaulines tendencijas bei aktualijas, semtis patirties, megzti tarptautinius ryšius. UIAA visada gali tapti svarbiu užnugariu pagrindžiant LAA iniciatyvas, paraiškas projektams, ieškant privačių rėmėjų. Sertifikuojant kalnų gidus Lietuvoje – be UIAA irgi nepavyks apsieiti. Kai ledo laipiojimas taps olimpine sporto šaka, UIAA atvers galimybę visoms savo narėms įsitraukti į olimpinį judėjimą ir pritraukti atitinkamas lėšas iš nacionalinių bei tarptautinių programų. Neišnaudotų UIAA teikiamų galimybių dar liko pakankamai daug. Artimiausiu metu galime siūlyti Lietuvos atstovus į dar 6 UIAA komisijas. Jei mums pavyktų į UIAA veiklos barus įtraukti daugiau LAA narių ir užtikrinti jų komunikaciją su visa šalies alpinistų bendruomene, tuomet gautume galbūt ir sunkiai apibrėžiamą, bet vertingą ir ilgalaikę pridėtinę vertę. Net jei to nepavyks padaryti labai greitai, bet vis tiek verta pabandyti.

Teksto autorius: Dainius Babilas, LAA Prezidiumo narys, dalyvavęs UIAA Generalinėje asamblėjoje